Värdegrund

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.”

Citat av vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson.Ö

 Öppenhet

Öppenhet är en självklarhet för oss våra medlemmar och andra samhällsmedborgare på det lokala,regionala, nationella och internationella planet. Öppenhet får aldrig skada tredje person.

Vi strävar efter att ha ett helt öppet medlemsregister. Enklare för oss inget användarnamn inget lösenord. Tanken med det är att vi medlemmar vet var vi skall söka intern information om grupper och vilka som ingår i olika arbetsgrupper. När de olika aktiviteterna skall utföras.Tanken är också att göra andra människor intresserade av vårt arbete, och väljer att gå med i vår klubb. Välkommen

Jämlikhet.

Lion är en förening för hjälpverksamhet som bildades för 100 år sedan Kvinnor erbjöds att bli medlemmar sent på 80 talet.Vi har jobbat med frågan i många år utan att nå det mål vi vill med jämlikhet.
Dock på senare år har allt fler    kvinnor anslutit sig som medlemmar .Vi har också valt att samarbeta med en närstående damklubb samt  med Lions Piteå sen många år tillbaka.

FN:s Barnkonvention

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den är rättsligt bindande. Konventionen slår fast att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter. Barn har också speciella behov av skydd och stöd.
Läs mer – Unicef – barnkonventionen

En Piteåregion för alla

Piteåregionen ska vara en plats där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings-/inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religon eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Piteå ska arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt.
Läsa mer – Piteå Kommun – Mångfald

Planeten

Vi hoppas att klimatavtalet som 194 länder har skrivit på ska göra så att vår planet även är beboelig för våra barn och barnbarn och kommande generationer. Ökningen av världens medeltemperatur ska hållas till klart under 2 grader och helst ska den begränsas till 1,5 grader. Kan tyckas vara en akademisk fråga men den förändringen innebär att ca 60 miljoner människor kan få behålla sina hus och hem.

”Vi har ingen planet B.”
Citat Jan Eliasson FN:s vice generalsekreterare.

Miljön, Konsumtion och klimat

Vi uppmanar våra medlemmar att tänka på miljön. Det finns många sätt för privatpersoner och konsumenter att minska påverkan på miljön och på klimatet. Vi kan göra det genom våra val i vardagen, men också genom att använda vår påverkansmöjlighet som konsumenter.
Läs mer – Piteå Kommun – Hållbar utveckling – Miljö

Vår Säkerhet

Samlingsplats och ansvarig är utsedda, när det är brand, olycka eller någon blir sjuk.
Vid brand samlingsplats. Huvudingången Kyrkcenter
Vid olycka eller sjukdom. En ansvarig, med några medarbetare Hjärtstarter finns i lokalen.
Utrymningsväg via balkong och spiraltrappa.

Etik och syfte

Alla som blir medlemmar i Lions avger ett löfte om etik och syfte. Läs mer här